Regulamin

Regulamin dla osób indywidualnie wypożyczających sprzęt

  1. Sprzęt turystyczny udostępniony (wypożyczany) do okresowego użytkowania odpłatnie w/g stawek objętych obowiązującym cennikiem, pełnoletnim osobom. Opłatę za wypożyczony sprzęt użytkownik uiszcza z góry za cały przewidywany okres użytkowania.
    2. Każdy wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt oraz wyrządzone przez siebie szkody i zobowiązany jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów ich naprawy.
    3. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie i za ich zachowanie i ewentualne szkody.
    4. Wypożyczający płynie na własną odpowiedzialność, ubezpiecza się we własnym zakresie.
    5. Każdy wypożyczający potwierdza pisemnie w „umowie wypożyczenia” ilość pobranego sprzętu tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego


Regulamin dla organizatorów spływu
1.Organizatorem spływu kajakowego jest osoba zgłaszająca potrzebę rezerwacji sprzętu dla grupy osób.
2. Organizator spływu jest odpowiedzialny za uczestników i za wypożyczony sprzęt.
3. W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w organizowanych spływach kajakowych organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby nieletniej od prawnego opiekuna.
4. Organizator zobowiązany jest poinformować uczestników spływu o wszystkich warunkach, na jakich spływ się odbywa, a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i zachowania się na szl
Postanowienia końcowe

Wypożyczalnia kajaków:
1. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
2. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
3.Nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na naszym terenie samochody a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.

4. Każdy spór wynikły w związku z umową świadczenia usług przez nas w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej.